Omställning och omplacering

2015-02-10

Omställningsarbetet för alla uppsagda är igång. Antenn har påbörjat de personliga samtalen och i Kontaktcentret finns bemanning för att svara på frågor. Arbetet med de interna omplaceringarna är också inne i ett intensivt skede med förhandlingar varje vecka.

Omställning

Reglerna i Omställningsförsäkringen, TSL är att omställningsstödet börjar gälla efter att Antenn hållit två personliga samtal. Dessa samtal har börjat hållas. Antenns coacher genomför samtalen i tvåskift för att de två schemalagda samtalen inte ska dra ut på tiden. Efter de två första samtalen görs sedan en mer individuell planering för var och en.

Under våren kommer olika seminarier och informationsmöten att hållas. I första hand kommer det att ske under gruppmötestiderna, så att det ska vara möjligt att ta del av dessa under arbetstid. Via Kontaktcenter kan man också boka in sig för studievägledning och annan information som kan vara viktig.

Den 12 februari  hålls en Utbildnings- och Rekryteringsmässan på Nolia. I första hand är det Universitet och Högskolor som finns representerade, men även Umeå kommun och Landstinget informerar om möjliga yrkesval för rekrytering. Det är mycket få utställare från andra branscher och företag. Den som är intresserad att besöka mässan kan söka ledigt för detta hos sin produktionsledare. I mån av möjlighet kommer permission att beviljas, men företaget ger inga garantier för detta.

Reglerna föreskriver att den som är uppsagd ska ges skälig tid att med bibehållna förmåner besöka AF eller liknande för att söka jobb. Någon exakt definition på vad skälig tid är finns inte, men arbetsgivaren förväntas givetvis anstränga sig för att underlätta för den är uppsagt att hitta ett nytt arbete eller utbildning.

Omplacering

Drygt 200 personer berörs av omplacering till helt nya jobb. Ett drygt 50-tal har redan fått besked om den nya placeringen och har i en del fall redan börjat sitt nya jobb eller fått besked om tidpunkt för utbildning.

För alla övriga dröjer det ytterligare ett antal veckor innan all omplacering blir klar. Anledningen är att alla pusselbitar måste falla på plats och i dagsläget finns det fortfarande en del förhandlingsfrågor som återstår att lösa.

Förhandlingar hålls varje vecka och utgår från det lokala avtalet om omplacering vid övertalighet inom en avdelning. Övertaligheteten finns givetvis inom Monteringen, men även inom Materialavdelningen. Anställningstid och kompetens ska vägas in. Det innebär att lång anställningstid ökar kraven på att de personliga önskemålen ska tillgodoses, medan kort anställningstid oftast betyder en placering till jobb som få har sökt sig till på frivillig väg.

Från IF Metallklubbens sida  anser vi att arbetet bedrivs konstruktivt med anställningstiden som utgångspunkt. Undantag sker om de är väl motiverade. Ambitionen är att omplaceringarna ska uppfattas som rättvisa och rimliga utifrån de förutsättningar som råder.

IF Metallklubben/Joc