Löner och villkor för 2016 nästan klart!

2016-07-08

Detta är i huvudsak en gemensam information från IF Metallklubben och företaget. Koncernlöneavtalet är klart sedan en tid tillbaka. Det gav ett avtalsvärde på 0,25 % utöver det centrala avtalet som gav 2 %.

För närvarande pågår lokala förhandlingar om att fastställa hur mycket lönerna kommer att öka och hur det ska fördelas. Vår ambition är att det kommer att ske i nästa vecka. Men i övrigt är alla detaljer i det nya koncernlöneavtalet fastställda och redovisas nedan.

Löner och ersättningar
Lönerna ökar med 2,1 % från 1 april. De lokala parterna är överens om att potten ska fördelas lika i alla lönesteg. Vår ambition är att de nya månadslönesummorna fastställs under nästa vecka.

Volvostegselevernas löner ökar också med 2,1 %, detta hanteras på koncernnivå.

Övertidsersättning, OB-ersättning och beredskapsersättning ökar med 2 % från 1 april.  Exakta siffror om detta kommer i samband med att de lokala förhandlingarna avslutas.

Utbetalning av nya löner och andra ersättningar
Alla förändringar på lönerna kommer att hanteras retroaktivt och ersättningar kommer i samband med oktoberlönen. Inga engångsbelopp eller schablonbelopp ingår i avtalet.

Volvo företagspension
Insättningen till Volvo företagspension ökar från den 1 april 2016 med 45 kr per månad. Totalt är insättningen för en hel premie nu 628 kr per månad eller 7 536 kr per år.

Rast vid övertidsarbete  (gäller från 1 juni)
Vid övertidsarbete i direkt anslutning till ordinarie arbete ska ett måltidsuppehåll (=betald tid) på max 30 minuter tillämpas.

Vid övertid på en arbetsfri dag ska måltidsuppehåll om max 30 minuter tillämpas om övertidsarbetet är längre än 6 timmar.

I de lokala förhandlingarna, som pågår, arbetar parterna med att hitta en praktisk lösning på de övertidstillfällen som varit under juni och juli så att ersättningen för lunch kan lösas på ett smidigt sätt.

Nattvila  (gäller från 1 juni)
I de arbetstidsformer där nattarbete ingår behövs ingen särskild nattdispens vid byte av skift eller vid övertid. Detta gäller enbart personer som är skrivna på den arbetstidsformen.

För personal på dagtid och tvåskift måste alltid en överenskommelse (=dispens) för övertid mellan 00.00 och 05.00 finnas.  Vid tillfällen föranledda av särskilda omständigheter kan detta ske i efterhand.

Regler för veckovila  (gäller från 1 juni)
Tidsgränserna för beräkning av veckovilan är ordinarie arbetets slut ena veckan och ordinarie arbetets början påföljande vecka enligt den anställdes ordinarie arbetstidsschema.

Om veckovilan måste förläggas till ordinarie arbetstid (som regel fredag i 2:a veckan) betalas ordinarie lön. Frånvarokod i Tidinfo = 79.

Om en situation kräver att arbete måste utföras på den lediga dagen enligt ovan utgår övertid för arbetsfri vardag. (En särskilt rutin finns för detta)

Eftersom den tidigare brytpunken för veckovila varit lördag 18.00 får detta konsekvenser i hanteringen av veckovilebestämmelserna.

Arbetsberedskap
Från 1 januari 2017 införs ett gemensamt koncernavtal om arbetsberedskap. Det följer samma teknik som i tjänstemannaavtalet med så kallade divisorer. (månadslönen divideras med ett fast tal för varje dag med beredsakp)

Vardagar
(söndag 24.00 till fredag 18.00)     Månadslönen delat med 1400

Fredag
(18.00 till lördag 07.00)       Månadslönen delat med 1000

Lördag
(07.00 till söndag 24.00)     Månadslönen delat med 700

Storhelg
Månadslönen delat med  350

Inställelse
Vid inställelse betalas som lägst 3 timmars övertid. Även kostnader för resan ersätts. Regler för ersättning vid telefonsamtal finns i avtalet.  Ytterligare detaljer finns i det fullständiga avtalet.

För Umeås del innebär det nya koncernavtalet en väsentligt förbättrad ersättning vid arbetsberedskap.

Löneskydd vid bolagsbyte  (gäller från 1 juni)
När en anställd gör en direktövergång mellan Volvobolag och/eller Volvoorter gäller ett löneskydd på mellanskillnaden mellan den gamla lönen och den nya lönen i två år.

Arbetsgrupper
Två partsgemensamma arbetsgrupper kommer att starta:

En partssammansatt arbetsgrupp ska tillsättas angående framtidens industriarbete.

En partssammansatt arbetsgrupp ska tillsättas och föra en dialog kring parternas agerande vid övertidsbeordring för att säkerställa att övertidsfrågan hanteras så att avvägningen mellan verksamhetens behov och individens behov av rekreation och familjeliv sker.

IF Metallklubben/joc