Inget avtal om övertid kunde träffas!

Förhandlingarna om ett övertidsavtal blev fruktlösa. Parterna var inte ens i närheten av varandra. Företaget hade ingen avsikt att bjuda till utifrån kraven och önskemålen från klubben. 20 kronor extra i övertidspeng kan inte motivera att klubben skriver bort både bergränsningar i övertidsuttag eller att företaget skulle ha rätt att beordra övertid efter 24.00. Detta utan några garantier om att vissa helger skulle vara fredade mot beordrad övertid.

Klubbens krav
Klubben ställde två huvudsakliga krav för ett avtal:
1/ Kompensation i tid och/eller pengar för den orimligt höga belastning som övertiden just nu innebär.
2/ Att det vid några utpekade helger endast skulle gå att tillämpa frivillig övertid.

I utbyte mot dessa krav skulle företaget ges lättnader i dispenser för övertidsuttag utöver de gränser som finns i Teknikavtalet. Framför allt handlade det om skapa ett minimun av andrum för alla medlemmar som har behov av fritid, familjeliv och återhämtning efter ett rekortstort övertidsuttag på kort tid.

Företagets ”erbjudande”

  • Blankt nej till ersättning utöver produktionsövertidsersättning. Ingenting utöver minimum.
  • Om möjligt försöka undvika att planera övertid på midsommar och helgerna i samband med huvudsemestern. (dock inget löfte)
  • Att få generell nattdispens mellan 00.00 och 01.00
  • Dispens på övertid över 50 tim/mån och generös tillämpning av dispens vid 200 tim/år.

Inte seriöst
Klubbens bedömning är att företaget vill ta, men inte ge. I bakgrunden finns resonemanget att ”vi har rätt att beordra övertid, utan att betala produktionsövertidsersättning”. Klubbstyrelsen anser dock att situationen har hamnat bortanför ett ”vanlig” produktionsövertidsavtal.

Avtal om produktionsövertid innebär schemaläggning av övertid, men också att schemat innehåller en avvägning av de anställdas behov under perioden eftersom varje tillfälle som schemaläggs betraktas som ordinarie arbetstid. När klubben kan försvara att det finns en sådan balans i ett avtal är det motiverat att skriva på ett avtal.

Men att i ett avtal  skriva bort övertidsregler och att det trots schemaläggningen finns risk för  övertid varje helg, inklusive midsommar och helg före och efter semestern, utan att det märks i villkoren, är enligt klubbstyrelsen inte förenligt med  ömsesidigt och respektfullfullt avtal.

Företagsledningens ansvar
Det är företagsledningens fulla ansvar att fabriken har hamnat i den djupa kris vi befinner oss i. Klubbstyrelsen anser att företagsledningen kan göra betydligt mer för att ta detta ansvar.

Förr och nu
Vi har upplevt situationer med stora övertidsinsatser tidigare år. Under senaste 10-årsperioden har det funnits specialavtal 2011 -2012, samt 2016-2019. Då kunde de lokala parterna träffa avtal som innebar att ge och ta på ett respektfullt sätt. Hög övertidsbeslastning under många helger, insatshelger, dispenser kring arbetstidsregler uppvägdes av villkor som kunde anses kompensera för detta. Dagens ledning för företaget saknar den vilja som tidigare fanns.

Grundproblem
Åtgärder måste  vidtas för att komma åt grundproblemen. Utan stabilitet i processen kommer övertiden att fortsätta, även efter införande av treskiftet. Eftersläpet är idag betydligt större än vad det var när övertidsinsatserna påbörjades. Det är inte enstaka och enskilda händelser som är grundorsaken. Sådana händelser kör man ikapp relativt snart. Det är ohållbart att hantera situationen som företaget gör just nu.