Övertid torsdag 13 maj

Klubben får många frågor om övertiden på Kristi Himmelsfärds Dag, den 13 maj. Vi försöker reda ut vilka villkor som gäller.

Ingen storhelg
Kristi Himmelsfärds Dag, den 13 maj är ingen storhelg. Det innebär att övertidsersättningen är densamma som Lördag, söndag.

Övertidstillägget är
För dagtid        123,74 kr/timme
För skift            144,47 kr/timme

Ingen OB
Notera att övertid och OB inte betalas ut samtidigt. Det blir alltså ingen OB-ersättning på mogonen eller på kvällen den 13 maj.

Massiva nyanställningar – nya arbetstider!

Parterna har genomfört förhandlingar kring effekterna av de framtida produktionsvolymerna. Volvo i Umeå kommer anställda uppemot 300 personer för att klara volymerna. En effekt av volymuppgångarna är att den huvudsakliga arbetstidsformen ändras från tvåskift till treskift.

Det är i grunden en mycket positiv utveckling att vi ska anställa en stor mängd nya arbetskamrater. 

 

Produktionsvolymen
Den framtida produktionsvolymen kommer att vara hög. Det innebär att vi under en längre tid kommer att köra närmare maximal kapacitet i fabriken. Vi ser ut att lägga oss på en produktionsvolym som vi inte tidigare haft.

Bemanning
Det kommer att anställas mycket folk under den närmaste tiden. Planerna är att anställa cirka 300 personer under den kommande perioden. Det exakta personalbehovet kommer att redovisas på respektive driftområde.

Arbetstiderna
Parterna är överens om att treskift är huvudarbetstidsformen under en längre period framöver. Det gäller framförallt kaross och måleri med tillhörande stödfunktioner.

Parterna är också överens om att lokalt utreda vilket skiftbehov som finns på detaljen och CKD.

Undantag
Parterna är också överens om att man på respektive område ska göra en fördelning kring de nya skiftlagen, där dagens skiftlag kommer att få fördela om till det tredje skiftlaget. Respektive PL ska dessutom undersöka vilka som inom sitt område inte har möjlighet att arbeta treskift.

Från klubbens sida har vi hela tiden redovisat till företaget att de som av medicinska eller sociala skäl inte har möjlighet att arbeta treskift ska vi kunna hantera med ett fortsatt tvåskift, kompletterat med ett stående natt.

Arbetstiden
När det gäller de exakta treskiftsschemat så återkommer vi senare med en redovisning av detta. Det finns idag två olika arbetstidsscheman att utgå från. Blir parterna inte överens bestämmer företaget vilket schema som ska användas.

Nuvarande arbetstid
Ett antal områden kommer inledningsvis att fortsätta med samma arbetstider som idag. Det gäller till exempelvis CA, centralt underhåll, snickeri och mätrum. Exakt vilket områden som kommer att beröras får vi återkomma till.

Nyanställningar
Med så höga produktionsvolymer så kommer många nyanställningar att genomföras på kort tid. För det krävs ordentliga förberedelser.

Erfarenheterna från stora rekryteringar är att brister uppstår om förberedelserna inte är noggranna.  Det kan gälla Introduktion, upplärning, kläder, skor, omklädningsrum p-platser mm.  Företaget är medveten om detta och genomför nu förberedelser för rekryteringen.

Återgång till samma skift
Klubben har begärt att vid en nedgång tillbaka till tvåskift ska man ha rätt att återgå till samma skiftlag som tidigare. Företaget är inte beredd att skriva en överenskommelse om detta, men säger att det är den naturliga vägen att gå.

Byta jobb?
Klubben har begärt att det ska finnas möjlighet att söka annat arbete inom fabriken i samband med den utökade skiftgången och fler lediga platser.  Företaget är idag inte beredd till några generella omflyttningar, utan kommer att annonsera ut eventuella lediga platser.

Anställningar och semester
Klubben har till förhandling nästa vecka begärt att frågan om semester och anställningsform ska diskuteras.

Dels handlar det om att de som idag har arbetat en längre tid som visstidsanställda bör erbjudas tillsvidareanställning och dels att företaget bereder frågan om hur semestern ska hanteras för de som idag är visstidsanställda.

 

Övertidsersättning Första Maj!

Klubben får en hel del frågor om övertidsersättningen till helgen, fredag kväll som är valborgsmässoafton och lördag som är första maj.

Ersättningen
Valborg (30 april) är ur avtalssynpunkt en vanlig dag. I år infaller den på en fredag, vilket gör att det är vanlig vardagsövertid som gäller. Fredag eftermiddag och kväll är övertidsersättningen per timme 72,21 kr för dagtidsarbetare och 92,86 kr för skiftgående personal.

Första maj är ur avtalssynpunkt en storhelg. Koncernavtalet om övertid reglerar övertidsersättningen för arbete på storhelg. Första maj är övertidsersättningen per timme 290,89 kr för dagtidsarbetare och 311,61 kr för två- och treskiftare. Fyr- och femskiftare har också 311,61 extra, men den är uppdelad på övertidsersättning och storhelgs-OB.

TImlönen
Utöver övertidsersättningen finns även timlönen som antingen kan tas ut i pengar eller sättas in i kompbanken. I Tidinfo kan du välja OT för att sätta in kompbanken eller OP för att få timlönen i pengar. Värdet av timlönen för dagtidare och tvåskiftare är månadslönen dividerat med 175.

Utskiftningen vinstandel 2016!

Du som arbetade på Volvo 2016 kommer i maj 2021 att få vinstandelen. Det blir antingen i aktier eller kontant.

Kontrollera att du verkligen får din vinstandel. När vinstandelen för 2015 betalades ut i fjol var det en av våra medlemmar som inte fick sin andel förrän han kontaktade företaget.

 Värdet 6 521 kr
Sista december 2020 var värdet på en full vinstandel 6 521 kr. Om man har en lägre tjänstgöringsgrad så får man inte en full andel, så det kan påverka storleken på din vinstandel.

Aktier eller kontanter
Man får ut andelen i aktier eller kontanter, Om man väljer aktier krävs ett aktiekonto eller VP-konto som är aktivt.  Observera att du måste meddela dina kontouppgifter vid varje utskiftningstillfälle, det är inte tillåtet för Stiftelsen att återanvända tidigare uppgifter.  Mer information om vad du ska göra finns på My Benefits.

Kontrollera om du fått vinstandelen!
Om du fyllt i ditt svar fel på något sätt så kommer din andel inte att bli utskiftad. En av våra medlemmar upptäckte att fjolårets utskiftning inte hade betalats ut. Han hade fyllt i en siffra fel på sitt VP-konto, men inte fått något meddelande från stiftelsen om att vinstandelen inte betalats ut. Den vinstandelen hade ett värde på 14 710 kr som inte hade betalats ut.

Nytt system på gång
Företaget har aviserat att man i fortsättningen inte skall ha samma system för vinstdelning. Hur det kommer att se ut är i dagsläget inte klart, så det får vi återkomma till.

Klar majoritet för treskift!

Den omröstning som vi genomfört bland medlemmarna är nu färdigräknad. Det blev en klar majoritet för treskift. Samtidigt finns det många som vill fortsätta arbeta tvåskift.

Företaget har den senaste tiden flaggat för ett behov av ytterligare produktionstid. De vill lösa den frågan med ett stående nattskift. Eftersom det inte är en arbetstid vi normalt använder utan det är treskift vi har avtal på, så valde klubben att gå ut med en öppen fråga om vad medlemmarna förordar för arbetstid.

73% för treskift
Sammantaget visar röstresultatet på en klar majoritet för treskift. Nästan 3/4  eller 73,1 % förordar treskift före tvåskift plus natt.

Olika på avdelningarna
Omröstningen visade också på variation mellan avdelningarna. På Kaross och material var det 80 % för treskift, på måleriet var det jämt skägg ( 4 röster fler för stående natt) mellan treskift och stående natt.

Kort förhandling
Under onsdag morgon hade parterna en kort förhandling där klubben redovisade röstresultatet för företaget.

Klubben lade följande förslag till fortsatt hantering av arbetstiderna:

  1. Treskift är den arbetstidsform som gället för att klara krav på höjda  produktionsvolymer. Det är alltså på samma sätt som vi gjort sedan mitten på nittiotalet.
  2. Vid en mindre taktökning arbetar delar av arbetslaget tvåskift och delar arbetar treskift. Så som vi idag gör på flera avsnitt på fabriken.
  3. För att personalen ska ”rulla tillbaka” sitt ordinarie arbetslag är klubbens förslag att rullningen på treskift blir FM – EM – Natt – EM – FM – Natt. Det blir då  en skiftesrotation vi använt förut och gör att FM respektive EM-veckorna alltid blir med samma tvåskift.
  4. Skulle fullt treskift behövas på några avsnitt så är klubben beredd att skriva överenskommelse om tvåskift/stående natt för de fall det finns medlemmar som inte har möjlighet att arbeta natt.

Företaget har inte svarat på klubbens förslag till lösning av produktionskapaciteten.

Halvledare
Det finns fortfarande stora frågetecken kring leveranser av komponenter (halvledare) till slutmonteringsfabrikerna.

Effekterna av detta är i dagsläget inte klara, men det kan eventuellt innebära att fabriken kommer att få dagar med låg produktion.