Utskiftningen vinstandel 2016!

Du som arbetade på Volvo 2016 kommer i maj 2021 att få vinstandelen. Det blir antingen i aktier eller kontant.

Kontrollera att du verkligen får din vinstandel. När vinstandelen för 2015 betalades ut i fjol var det en av våra medlemmar som inte fick sin andel förrän han kontaktade företaget.

 Värdet 6 521 kr
Sista december 2020 var värdet på en full vinstandel 6 521 kr. Om man har en lägre tjänstgöringsgrad så får man inte en full andel, så det kan påverka storleken på din vinstandel.

Aktier eller kontanter
Man får ut andelen i aktier eller kontanter, Om man väljer aktier krävs ett aktiekonto eller VP-konto som är aktivt.  Observera att du måste meddela dina kontouppgifter vid varje utskiftningstillfälle, det är inte tillåtet för Stiftelsen att återanvända tidigare uppgifter.  Mer information om vad du ska göra finns på My Benefits.

Kontrollera om du fått vinstandelen!
Om du fyllt i ditt svar fel på något sätt så kommer din andel inte att bli utskiftad. En av våra medlemmar upptäckte att fjolårets utskiftning inte hade betalats ut. Han hade fyllt i en siffra fel på sitt VP-konto, men inte fått något meddelande från stiftelsen om att vinstandelen inte betalats ut. Den vinstandelen hade ett värde på 14 710 kr som inte hade betalats ut.

Nytt system på gång
Företaget har aviserat att man i fortsättningen inte skall ha samma system för vinstdelning. Hur det kommer att se ut är i dagsläget inte klart, så det får vi återkomma till.

Klar majoritet för treskift!

Den omröstning som vi genomfört bland medlemmarna är nu färdigräknad. Det blev en klar majoritet för treskift. Samtidigt finns det många som vill fortsätta arbeta tvåskift.

Företaget har den senaste tiden flaggat för ett behov av ytterligare produktionstid. De vill lösa den frågan med ett stående nattskift. Eftersom det inte är en arbetstid vi normalt använder utan det är treskift vi har avtal på, så valde klubben att gå ut med en öppen fråga om vad medlemmarna förordar för arbetstid.

73% för treskift
Sammantaget visar röstresultatet på en klar majoritet för treskift. Nästan 3/4  eller 73,1 % förordar treskift före tvåskift plus natt.

Olika på avdelningarna
Omröstningen visade också på variation mellan avdelningarna. På Kaross och material var det 80 % för treskift, på måleriet var det jämt skägg ( 4 röster fler för stående natt) mellan treskift och stående natt.

Kort förhandling
Under onsdag morgon hade parterna en kort förhandling där klubben redovisade röstresultatet för företaget.

Klubben lade följande förslag till fortsatt hantering av arbetstiderna:

  1. Treskift är den arbetstidsform som gället för att klara krav på höjda  produktionsvolymer. Det är alltså på samma sätt som vi gjort sedan mitten på nittiotalet.
  2. Vid en mindre taktökning arbetar delar av arbetslaget tvåskift och delar arbetar treskift. Så som vi idag gör på flera avsnitt på fabriken.
  3. För att personalen ska ”rulla tillbaka” sitt ordinarie arbetslag är klubbens förslag att rullningen på treskift blir FM – EM – Natt – EM – FM – Natt. Det blir då  en skiftesrotation vi använt förut och gör att FM respektive EM-veckorna alltid blir med samma tvåskift.
  4. Skulle fullt treskift behövas på några avsnitt så är klubben beredd att skriva överenskommelse om tvåskift/stående natt för de fall det finns medlemmar som inte har möjlighet att arbeta natt.

Företaget har inte svarat på klubbens förslag till lösning av produktionskapaciteten.

Halvledare
Det finns fortfarande stora frågetecken kring leveranser av komponenter (halvledare) till slutmonteringsfabrikerna.

Effekterna av detta är i dagsläget inte klara, men det kan eventuellt innebära att fabriken kommer att få dagar med låg produktion. 

Förhandlingarna om våra löner!

Ett centralt avtal blev klart i tid. Avtalsvärdet är 5,4 % under perioden 1 nov 2010 till 31 mars 2023. Nästa steg i förhandlingarna är koncernlöneförhandlingar. Därefter ska avtalet anpassas för vår fabrik i förhandlingar mellan klubben och företaget.

Avtalet innehåller ingen retroaktivitet i glappet mellan att det förra avtalet löpte ut 31 mars 2020 fram till 31 oktober. Däremot gäller avtalet retroaktivt från 1 november. Även om löneförhandlingar på koncernnivå och lokalt sker i rask takt kommer inga löneökningar kunna betalas ut före årsskiftet.

Nivåökning
Från 1 nov 2020 ska lönerna öka med 2,7 %. Tekniken är som tidigare att en lönepott bildas på varje företag.

1 april 2022 ska lönerna på samma sätt öka med 1,7 %.

Löneöversyn
1 april 2022 ska det dessutom finnas en löneöversyn på 0,5 %. Det innebär att om det inte varit någon löneökning utöver potten under första perioden ska löneökningen kunna bli 2,2 % iställer för 1,7 %.

OB och övertidsersättning.
Vid samma tidpunkter ska dessa ersättningar höjas med 3.0 respektive 2,2 %

Deltidspension
I avtalsvärdet ingår också att det sker en avsättning på 0,3 % till deltidspension vid båda tidpunkterna.

Arbetsgrupper
Utöver lönefrågorna tillsätts några partssammansatta arbetsgrupper. De berör arbetsmiljö, föräldra-ledighet samt övertidshantering.

Koncernlöneförhandlingar
Samtliga klubbar inom koncernen är samordnade mot bolaget för att öka styrkan att förhandla fram något utöver det centrala avtalet.

Tidplanen är att kraven överlämnas till företaget i slutet av november och att förhandlingarna sker i början av december. Från klubben deltar Janne Carlsson i koncernklubbarnas förhandlingsgrupp.

Lokala förhandlingar
I bästa fall kan de lokala förhandlingarna påbörjas och till och med avslutas i mitten/slutet av december.

De lokala förhandlingarna handlar om att lokalanpassa resultatet från koncernlöneförhandlingarna. Några nya krav eller nivåer är inte möjliga i detta skede. Trycket återkommer kring detta framöver.

 

Minustid och övertid!

Efter en hel del förhandlande så har parterna enats om förläggning av minustid och ett avtal om igenkörning av eftersläp. Minustiden läggs ut i enlighet med avtalet om plus-minustid. Någon beordrad övertid kan inte ske på innestående minustid.

Flera faktorer påverkar situationen i dagsläget, sent utlagd minustid, stort eftersläp och brist på plåt. Mot den bakgrunden så har ett avtal produktionsövertid tecknats mellan parterna.

Minustiden
Avtalet om plus- och minustid reglerar att den kollektive banken ska stå på noll vid årets slut. Företaget hade i första läget en tanke att det inte var nödvändigt att lägga ut den innestående minustiden. Därför så har man avvaktat med att lägga ut minustiden. Det gör att det med två veckors varsel tid bara finns veckorna 48, 49, 50 och 51 att lägga ut den avtalade minustiden. Både dagtidare och skiftare har 2 tillfällen (5+5 timmar) att förlägga minustiden på.

Höga volymer
Under hösten har volymerna ökat i en stadig takt och efterfrågan på hela hytter och CKD-material är idag på en mycket hög nivå.

Ingen stabil process
De som arbetat här under en längre tid vet att när volymerna går upp så syns problemen i produktionsprocessen tydligare. Som vid liknande situationer klarar vi inte att leverera det som företaget lovat att leverera till Göteborg och Gent. Det har skapat ett eftersläp som verkar öka för varje vecka.

Brist på plåt
Under våren och sommaren drog företaget ner på beställningar av plåt. Ledtiden för att återfå en hög leverans av plåt är upp till 12 veckor. Det gör att under resten av året så finns risk för stopp i produktion på grund av plåtbrist.

Ta igen eftersläp
Inga andra än produktionspersonalen på fabriken kan köra igen eftersläpet. I dagsläget är eftersläpet en dryg dagsproduktion. Till det kommer volymen som måste köras igen när minustiden läggs ut. Parterna har nu enats om ett produktionsövertidsavtal som har följande innebörd.

Övertidens förläggning
Övertid förläggs i första hand enligt följande:
Fredagar
för FM-skift 1100 – 1530
Lördagar
0600 – 1200, eller 0600 – 1500.

För dagstidspersonal och CKD fastställs mellan parterna förläggning utifrån lokala förutsättningar. Likaså gäller för eventuell övertid på tre- och fyrskift.

UH och andra servicefunktioner anpassar förläggning av eventuell övertid utifrån huvudprocessens planering.

PPÖ på all övertid
Produktionsövertidsersättning (PPÖ) betalas för övertid som görs fram till sista december.

Frivillighet så långt möjligt
För att frivillighet ska nås så långt det är möjligt så ska listor för att teckna sig för övertid tas fram där alla skift kan skriva upp intresse.

Om inte bemanning för att köra full produktion uppnås kommer beordring att ske, dock ej av personal som har minustid enligt arbetstidsavtal. För övertid på lördag är det i första hand som personal från förmiddagsskiftet som i sådana fall berörs.

Skulle det uppstå diskussion kring övertidsskyldigheten gäller fortsättningsvis att en intresseavvägning ska ske när den enskilde anfört hinder att arbeta övertid.

Att ställa in övertiden
Övertidsbehovet är stort och den övergripande planeringen är att övertidsarbete kommer att utföras fredag och/eller lördag under veckorna 47 till 51.

Omständigheter kring materialtillgång och pågående pandemi innebär att planeringshorisonten är kort. Vid behov kan därför övertidspass ställas in eller förkortas. Detta ska ske i så god tid som möjligt, dock senast torsdag. Vid inställd övertid så betalas ingen övertidsersättning.

Ytterligare ersättning?
Klubben har också ställt förväntningar på att företaget på något sätt ska kompensera för att minustiden måste arbetas tillbaka på övertid under samma period som den läggs ut. Den frågan är ännu inte avgjord.

 

 

Solidaritet med Belarus arbetare!

Efter det senaste presidentvalet har det vitryska folket rest sig och gått ut på gator och torg för att protestera mot valfusket från den sittande regimen.  Svaret från Lukasjenko har varit brutala attacker på fredliga demonstranter.

 

Protesterna har nu också spridit sig från gatorna in på de stora fabrikerna i Belarus, där många arbetare har gått ut i strejk för att få slut på Lukasjenkos diktatur. Det är aktionerna på de stora fabrikerna som kan få Lukasjenko på fall.

 

Klubben arbetat i Belarus

Under många år från 2000 – 2012 deltog representanter för verkstadsklubben i ett solidaritetsarbete med den fria fackföreningen i Belarus. Attackerna från Lukasjenko på de fria facken har under alla dessa år varit extremt hård. Det är arbetarna och fackföreningarna som han bedömt vara det största hotet. Under dessa år kunde vi se otaliga exempel på den repression som den belarusiska staten riktade mot fackföreningen. Fackmedlemmar har blivit fängslade, förlorat sina arbeten, hotats och attackerats. Deras tidning var förbjuden och många lokala fackorganisationer har helt enkelt förbjudits.

Klubbens vice ordförande, Gunnar Pettersson, har under sitt arbete i Vitryssland varit med om polisförhör, upplösta möten, beslagtaget utbildningsmaterial, och till sist även förbjuden att resa in i Belarus.

 

Arbetarna garanten

Den opposition som finns i Belarus har under hela tiden Lukasjenko suttit vid makten varit satt under hård press. Många har fängslats eller blivit utsatt för hård ekonomisk press av staten. Det är endast starka protester från det arbetande folket i Belarus som det är möjligt att välta Lukasjenko över ända.

 

Med tanke på det hårda förtrycket som finns i Belarus är det ett imponerade mod som strejkande och demonstranter visar för att störta Lukasjenko.

 

Verkstadsklubben Volvo Lastvagnar Umeå

  • Kräver att Lukasjenko omedelbart avgår och nyval genomförs
  • Kräver att de fria fackföreningar erkänns och fritt får verka i Belarus
  • Begär att Sverige utöka sitt stöd till de fria fackföreningarna och andra organisationer oberoende av den Belarusiska staten.

 

Allt stöd till Belarus folk!
IF Metall Volvo Umeå
19 augusti 2020