Förhandlingarna om våra löner!

Ett centralt avtal blev klart i tid. Avtalsvärdet är 5,4 % under perioden 1 nov 2010 till 31 mars 2023. Nästa steg i förhandlingarna är koncernlöneförhandlingar. Därefter ska avtalet anpassas för vår fabrik i förhandlingar mellan klubben och företaget.

Avtalet innehåller ingen retroaktivitet i glappet mellan att det förra avtalet löpte ut 31 mars 2020 fram till 31 oktober. Däremot gäller avtalet retroaktivt från 1 november. Även om löneförhandlingar på koncernnivå och lokalt sker i rask takt kommer inga löneökningar kunna betalas ut före årsskiftet.

Nivåökning
Från 1 nov 2020 ska lönerna öka med 2,7 %. Tekniken är som tidigare att en lönepott bildas på varje företag.

1 april 2022 ska lönerna på samma sätt öka med 1,7 %.

Löneöversyn
1 april 2022 ska det dessutom finnas en löneöversyn på 0,5 %. Det innebär att om det inte varit någon löneökning utöver potten under första perioden ska löneökningen kunna bli 2,2 % iställer för 1,7 %.

OB och övertidsersättning.
Vid samma tidpunkter ska dessa ersättningar höjas med 3.0 respektive 2,2 %

Deltidspension
I avtalsvärdet ingår också att det sker en avsättning på 0,3 % till deltidspension vid båda tidpunkterna.

Arbetsgrupper
Utöver lönefrågorna tillsätts några partssammansatta arbetsgrupper. De berör arbetsmiljö, föräldra-ledighet samt övertidshantering.

Koncernlöneförhandlingar
Samtliga klubbar inom koncernen är samordnade mot bolaget för att öka styrkan att förhandla fram något utöver det centrala avtalet.

Tidplanen är att kraven överlämnas till företaget i slutet av november och att förhandlingarna sker i början av december. Från klubben deltar Janne Carlsson i koncernklubbarnas förhandlingsgrupp.

Lokala förhandlingar
I bästa fall kan de lokala förhandlingarna påbörjas och till och med avslutas i mitten/slutet av december.

De lokala förhandlingarna handlar om att lokalanpassa resultatet från koncernlöneförhandlingarna. Några nya krav eller nivåer är inte möjliga i detta skede. Trycket återkommer kring detta framöver.

 

Minustid och övertid!

Efter en hel del förhandlande så har parterna enats om förläggning av minustid och ett avtal om igenkörning av eftersläp. Minustiden läggs ut i enlighet med avtalet om plus-minustid. Någon beordrad övertid kan inte ske på innestående minustid.

Flera faktorer påverkar situationen i dagsläget, sent utlagd minustid, stort eftersläp och brist på plåt. Mot den bakgrunden så har ett avtal produktionsövertid tecknats mellan parterna.

Minustiden
Avtalet om plus- och minustid reglerar att den kollektive banken ska stå på noll vid årets slut. Företaget hade i första läget en tanke att det inte var nödvändigt att lägga ut den innestående minustiden. Därför så har man avvaktat med att lägga ut minustiden. Det gör att det med två veckors varsel tid bara finns veckorna 48, 49, 50 och 51 att lägga ut den avtalade minustiden. Både dagtidare och skiftare har 2 tillfällen (5+5 timmar) att förlägga minustiden på.

Höga volymer
Under hösten har volymerna ökat i en stadig takt och efterfrågan på hela hytter och CKD-material är idag på en mycket hög nivå.

Ingen stabil process
De som arbetat här under en längre tid vet att när volymerna går upp så syns problemen i produktionsprocessen tydligare. Som vid liknande situationer klarar vi inte att leverera det som företaget lovat att leverera till Göteborg och Gent. Det har skapat ett eftersläp som verkar öka för varje vecka.

Brist på plåt
Under våren och sommaren drog företaget ner på beställningar av plåt. Ledtiden för att återfå en hög leverans av plåt är upp till 12 veckor. Det gör att under resten av året så finns risk för stopp i produktion på grund av plåtbrist.

Ta igen eftersläp
Inga andra än produktionspersonalen på fabriken kan köra igen eftersläpet. I dagsläget är eftersläpet en dryg dagsproduktion. Till det kommer volymen som måste köras igen när minustiden läggs ut. Parterna har nu enats om ett produktionsövertidsavtal som har följande innebörd.

Övertidens förläggning
Övertid förläggs i första hand enligt följande:
Fredagar
för FM-skift 1100 – 1530
Lördagar
0600 – 1200, eller 0600 – 1500.

För dagstidspersonal och CKD fastställs mellan parterna förläggning utifrån lokala förutsättningar. Likaså gäller för eventuell övertid på tre- och fyrskift.

UH och andra servicefunktioner anpassar förläggning av eventuell övertid utifrån huvudprocessens planering.

PPÖ på all övertid
Produktionsövertidsersättning (PPÖ) betalas för övertid som görs fram till sista december.

Frivillighet så långt möjligt
För att frivillighet ska nås så långt det är möjligt så ska listor för att teckna sig för övertid tas fram där alla skift kan skriva upp intresse.

Om inte bemanning för att köra full produktion uppnås kommer beordring att ske, dock ej av personal som har minustid enligt arbetstidsavtal. För övertid på lördag är det i första hand som personal från förmiddagsskiftet som i sådana fall berörs.

Skulle det uppstå diskussion kring övertidsskyldigheten gäller fortsättningsvis att en intresseavvägning ska ske när den enskilde anfört hinder att arbeta övertid.

Att ställa in övertiden
Övertidsbehovet är stort och den övergripande planeringen är att övertidsarbete kommer att utföras fredag och/eller lördag under veckorna 47 till 51.

Omständigheter kring materialtillgång och pågående pandemi innebär att planeringshorisonten är kort. Vid behov kan därför övertidspass ställas in eller förkortas. Detta ska ske i så god tid som möjligt, dock senast torsdag. Vid inställd övertid så betalas ingen övertidsersättning.

Ytterligare ersättning?
Klubben har också ställt förväntningar på att företaget på något sätt ska kompensera för att minustiden måste arbetas tillbaka på övertid under samma period som den läggs ut. Den frågan är ännu inte avgjord.

 

 

Solidaritet med Belarus arbetare!

Efter det senaste presidentvalet har det vitryska folket rest sig och gått ut på gator och torg för att protestera mot valfusket från den sittande regimen.  Svaret från Lukasjenko har varit brutala attacker på fredliga demonstranter.

 

Protesterna har nu också spridit sig från gatorna in på de stora fabrikerna i Belarus, där många arbetare har gått ut i strejk för att få slut på Lukasjenkos diktatur. Det är aktionerna på de stora fabrikerna som kan få Lukasjenko på fall.

 

Klubben arbetat i Belarus

Under många år från 2000 – 2012 deltog representanter för verkstadsklubben i ett solidaritetsarbete med den fria fackföreningen i Belarus. Attackerna från Lukasjenko på de fria facken har under alla dessa år varit extremt hård. Det är arbetarna och fackföreningarna som han bedömt vara det största hotet. Under dessa år kunde vi se otaliga exempel på den repression som den belarusiska staten riktade mot fackföreningen. Fackmedlemmar har blivit fängslade, förlorat sina arbeten, hotats och attackerats. Deras tidning var förbjuden och många lokala fackorganisationer har helt enkelt förbjudits.

Klubbens vice ordförande, Gunnar Pettersson, har under sitt arbete i Vitryssland varit med om polisförhör, upplösta möten, beslagtaget utbildningsmaterial, och till sist även förbjuden att resa in i Belarus.

 

Arbetarna garanten

Den opposition som finns i Belarus har under hela tiden Lukasjenko suttit vid makten varit satt under hård press. Många har fängslats eller blivit utsatt för hård ekonomisk press av staten. Det är endast starka protester från det arbetande folket i Belarus som det är möjligt att välta Lukasjenko över ända.

 

Med tanke på det hårda förtrycket som finns i Belarus är det ett imponerade mod som strejkande och demonstranter visar för att störta Lukasjenko.

 

Verkstadsklubben Volvo Lastvagnar Umeå

  • Kräver att Lukasjenko omedelbart avgår och nyval genomförs
  • Kräver att de fria fackföreningar erkänns och fritt får verka i Belarus
  • Begär att Sverige utöka sitt stöd till de fria fackföreningarna och andra organisationer oberoende av den Belarusiska staten.

 

Allt stöd till Belarus folk!
IF Metall Volvo Umeå
19 augusti 2020

Omplaceringar, ny arbetstid!

Utifrån den produktionstakt som vi kör just nu så krävs det en del omplacering för att ha en tillräcklig bemanning framförallt på kaross.

 

Parterna har förhandlat om övergripande utgångspunkter för omplacering och även regelverk för efterskydd om man övergår till en lägre betald skiftform.

Bemanningsläget
Efter att samtliga inhyrda från Adecco slutat så har framförallt kaross en för låg bemanning för att klara den planerade produktionsnivån.

På PPP (presshall, detalj och CA) finns det en övertalighet framförallt beroende på ett lägre uttag av CKD. Där har man konstaterat  en övertalighet på drygt 20 personer. På de andra avdelningarna har det varit svårt att ta klarlägga bemanningsläget och konstatera om det finns en övertalighet eller inte.

Treskift
På PPP kommer presshallen att övergå till treskift. Där har gruppstyrelsen begärt att treskiftets arbetstid ska anpassas till de start- och stopptider som presshallen haft på fyrskiftet. Dessutom att  det inte ska vara något EM-skift på fredagar. Företaget har i dagsläget inte varit intresserat av att inleda förhandlingar kring arbetstiderna.

Omplacering
Parterna på företagsnivå har haft överläggningar om utgångspunkterna för hur omplaceringar ska ske. Parterna är överens om följande:

  • I första hand via frivillighet
  • I andra hand turordningslista baserad på anställningstid
  • Undantag kan förhandlas beroende på medicinska eller sociala skäl samt kompetensskäl

Det är med den utgångspunkten som övertalighet regleras på respektive avsnitt. Gruppstyrelserna förhandlar lokalt med ledningen på varje driftområde om vilka som eventuellt ska omplaceras.

 

Produktion och permittering!

I dessa tider av Corona så sker inte allt på fabriken förutsägbart och med lång framförhållning. Produktionsläge, permittering och bemanning är ständiga frågor som dyker upp.

Produktion
Så som läget ser ut för närvarande så kommer produktionen att gå för fulla tvåskift fram till semestern. Det innebär att permitteringsgraden kommer att vara begränsad för de allra flesta fram till semestern.

Även direkt efter semestern verkar det som det är en stor del av produktionstiden som är belagd.

Permitteringsgrad
Avtalet om permittering innebär att alla ska arbeta till 40 % och vara permitterade till 60 %. Beräkningen sker genom en sammanvägning av arbete/permittering för hela avtals-perioden från den 23 mars till den 22 september.

I dagsläget så redovisar företaget att  för tillfället är det ingen som har arbetat mer än 40 %. Det beror till största del på den totala permitteringen under de första fem veckorna.

 Kan justeras
Graden av permitteringen/arbete kan under perioden justeras till arbete till 40, 60 eller 80 procent. Det sker i förhandling mellan parterna och ett nytt kollektivavtal upprättas då.

Svårt att klara
Som de flesta medlemmar redan vet så kan vi inte köra med den takt vi gör nu utan att vi klart passerar den 40-procentiga gränsen för arbete.

Ersättningsnivåer
Så här ser ersättningsnivåerna relaterat till permitteringsgrad.
Minskad          Minskad
arbetstid          lön
20 %                   4 %
40 %                   6 %
60 %                   7,5 % (nuvarande permitteringsgrad)
80 %                   12 %

Omförhandling
Klubben har under en tid begärt en omförhandling av avtalet eftersom det verkar uppenbart att de flesta kommer att arbeta större andel av tiden.

Den frågan arbetar parterna med och återkommer inom kort med en redovisning av ett sådant förhandlingsresultat.