Snart drar treskiftet igång

Övergång till treskift är varslat till vecka 26, men mycket talar för att det, helt eller delvis, drar igång tidigare. Förhandlingen om treskift är avslutat och då gäller en personlig omställningstid på två veckor.

Arbetstidsschema
Det finns två scheman för treskift. Det som skiljer är arbetstiden på fredagar. Det ena schemat har delad fredag mellan för- och eftermid[1]dagsskift. I det andra schemat arbetar fm-skiftet hel fredag medan em-skiftet är ledigt. Klubben har förordat det senare. Så länge vi har giltiga arbetstidsavtal kan företaget ensidigt varsla och bestämma vilken arbetstid som ska tillämpas. Företaget har valt att tillämpa schemat med delad fredag.

Raster och pauser
Företaget har i sin informatíon skrivit att nattveckan inte har någon rast. Det stämmer inte. Alla nätter har en betald rast/måltidsuppehåll på 30 minuter. Utöver det ska det läggas ut en paus varje natt. Den sammanlagda tiden för pauserna ska vara 73 minuter under nattveckan. Hur pausen förläggs fastställs lokalt, men kommer man inte överens ska pausen den första natten vara 17 minuter och övriga nätter 14 minuter. Det är alltså fritt att lokalt fastställa fördelningen av rast/måltidsuppehåll/paus. Att lägga ut två pauser om vardera 22 minuter är möjligt om man är överens att det är bättre än 30 + 14.

Förhinder att arbeta natt
Som tidigare har meddelats kommer gruppstyrelser och klubben att företräda medlemmar som med starka skäl har förhinder att arbeta nattskift. Utgångspunkten är dock att företaget har ett ansvar att ta hänsyn till medicinska och sociala skäl och lösa det för den enskilde.

Villkor
OB-ersättningen på treskift är ca 3900 kr/månad i snitt. Det kommer dock att skilja sig månad för månad beroende av vilka veckor som ingår på månadslönen.

SFT är 10 % på månadslönen och räkans ut som tillägg per timme peronde på vilket månadslön man har, alltså 3000 kr plus/minus några hundralappar.

ATK är i grunden 205 minuter i veckan, varav en del är förlagd i schemat. Det mesta lägg sdock in i den personaliga kompbanken.

Treskiftet har ingen plus- eller minustid.

Hög tid att hålla årsmöten

Pandemin har flyttat fram gruppstyrelsernas och klubbens årsmöten. I det längsta har klubbstyrelsen väntat för att coronarestriktionerna ska lätta något. Hoppet är ute att vi ska kunna genomföra fysiska årsmöten före semestern. Därför genomförs de nu i digital form på betald övertid.

Gruppårsmöten
På varje gruppstyrelseområde kommer information om tid för årsmötena. Förberedelsematerial i form av verksamhetsberättelser och valberedningens förslag finns i fikarutorna i god tid före mötet.

Nominering
Det har varit möjligt att nominera, dvs. ge förslag på ledamöter som ska väljas till gruppstyrelsen för det kommande året. Har man missat detta finns det möjlighet att nominera även på årsmötet.

Digitala möten
Årsmötena sker digitalt. Man sitter hemma och kopplar upp sig på Teams. Möteslänken får man efter att ha anmält sitt deltagande. Saknar man möjlighet att koppla upp sig hemifrån finns det möjlighet att göra det via arbetsplatsen med hjälp av gruppsrelsen.

Möten på övertid
Deltagande på årsmötena sker betald övertid. För att alla ska ges möjlighet att delta blir det två möten per område där det bedöms vara nödvändigt. Tiderna kommer att anges på varje område, men inriktning är att hålla mötena från 20 – 26 maj.

Klubbens årsmöte
Klubbens årsmöte kommer att genomföras i början av juni på ett likande sätt. Information om tider kommer i ett senare Trycket. Där presenteras också föreberedelsematerial i kortformat. Samtliga handlingar kommer att skickas till dem som anmäler sig att delta på årsmötet.

Nominering
Normalt ska ett särskilt nomineringsmöte hållas. Så blir det inte i år. Nomineringar gör istället genom att maila till valberedningens sammankallande. Det kommer också att vara möjligt att lägga nominerngar i en särskild låda vid klubbens lokaler på UA. De som nomineras ska vara tillfrågande och har accepterat att bli nominerade.  Nomineringar kommer även att tillåtas på årsmötet fram till dess val ska hållas.

Nomineringar skickas till mikael.k.eriksson@volvo.com

Övertid torsdag 13 maj

Klubben får många frågor om övertiden på Kristi Himmelsfärds Dag, den 13 maj. Vi försöker reda ut vilka villkor som gäller.

Ingen storhelg
Kristi Himmelsfärds Dag, den 13 maj är ingen storhelg. Det innebär att övertidsersättningen är densamma som Lördag, söndag.

Övertidstillägget är
För dagtid        123,74 kr/timme
För skift            144,47 kr/timme

Ingen OB
Notera att övertid och OB inte betalas ut samtidigt. Det blir alltså ingen OB-ersättning på mogonen eller på kvällen den 13 maj.

Ännu inget besked om tillsvidare!

Klubben hade begärt förhandling om framtiden för alla visstidsanställda. Klubben lade fram ett konkret förslag om tillsvidareanställning, förlängd visstid, och hantering av semester för visstidare.

Visstid – hur länge
Klubbens förslag var att alla som anställts på visstid under 2020 skulle erbjudas tillsvidareanställning. Förslaget lades med bakgrund av att volymerna och därmed personalbehovet ser ut att hålla i sig över en lång tid. Det innebär att visstidsanställning som påbörjats under 2020 ändå ska övergå en tillsvidareanställning. Ett positivt besked redan nu innebär knappast någon skillnad för företaget. För de som är berörda skulle det däremot vara skillnad och till stor glädje .

Klubben begörde också att den visstidsanställning som löper ut 16 juli redan nu skulle förlängas till  30 september, dvs. samma datum som gäller för de senast anställda. Klubbens inställning är att det endast skapar osäkerhet, oro och irritation att inte ge ett sådant besked när alla nya visstidsanställda har detta som slutdatum.

Inget besked nu
Företaget svarade med att besked kommer senare och att det kommer att lämnas av närmsta chef utifrån en bedömning om den visstidsanställde fyller kriterierna för en fortsatt anställning. Klubbens åsikt är att för dem som berörs av förslaget har denna ”prövoperiod”  varit eftersom alla redan har fått sin visstidsanställning förlängd en eller två gånger.

Semesterfrågan
För alla som kommer att fortsätta sin anställning i höst gäller vissa regler för semesteruppehållet.

Alla har semesterrätt, dvs. rätt att vara ledig under dessa fyra veckor, även om den inte är betald. De semesterdagar man tjänat in måste givetvis läggas ut. För de obetalda dagarna finns det också möjlighet att ta ut negativ komp upp till 80 timmar, dvs lägga sig i skuld till företaget som betalas igen av övertid och/eller ATK-insättning.

Rätt att få arbeta under semesterna
För alla obetalda semesterdagar som man inte vill vara ledig eller sätta sig i skuld för, har företaget en skyldighet att erbjuda arbete. Enligt företaget kommer det att finnas sådana arbeten, men oklart i vilken omfattning.

Vi har gjort det förr!
För att lösa frågan i god tid före semestern föreslog klubben en överenskommelse av likande slag som tillämpats tidigare på företaget när vi haft samma situation.  Den bygger på att företaget och den enskilde ”delar” på kostnaden för de obetalda semesterdagarna. Kring detta kommer fortsatta förhandlingar att ske. Klubben återkommer med resultat från dessa förhandlingar.

Hur klara eftersläpet?

Klubben har i förhandling föreslagit en plan för igenkörning av eftersläpet. Tyvärr är företaget inte intresserad av någon överenskommelse om hur eftersläpet ska tas igen.

Bättre att planera övertiden
Klubben föreslog att parterna träffar en överenskommelse om produktionsövertid för en period framåt. På detta sätt kan igenkörningen av eftersläpet ske i planerade former. Det stora värdet med en överenskommelse är att det finns en möjlighet att planera för både övertid och ledigheter för ett antal veckor och helger framåt. Klubben betonade också att den beordrade övertiden från 05.00 ska upphöra.

Individens behov är också viktig
Frivillig övertid från 05.00 är helt okej, men att beordra övertid den tiden på dygnet är, likt beording på storhelger, inte acceptabelt.

De gemesamma kommentarer till kollektivavtalet beskriver att vid övertid ska det göras en avvägning mellan företagets behov och individens behov av rekreation och familjeliv. För många är rekretionen särskilt viktigt tidigt på morgonen och familjelivet särskilt viktigt på storhelger.

Företaget avvisade förslaget
Företaget har svarat att det inte är aktuellt med någon överenskommelse om produktionsövertid. Företagets bild vid förhandlingen var att eftersläpet tas igen med två dagars produktion på övertid och att med de insatser som görs för närvarande kommer dagsbalanserna att kunna hållas. Med detta upphör behovet av övertid.

Vi ser inte riktigt samma bild. Även om det sker förbättringar bedömer klubben att problemen riskerar orsaka störningar ytterligare någon tid och att övertidsuttaget kommer att fortsätta.

Vi har gjort det förr!  
Klubbens förhandlingskommitté påminde om att tidigare har företaget alltid haft ambitionen att träffa överenskommelser om igenkörning när vi hamnat i ett kritiskt produktionsläge med stora eftersläp. Klubben beklagar företagets ovilja att hitta gemensamma lösningar i ett besvärligt läge.